Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

C/S Enformasyon Teknolojileri A.Ş. (“Cybersoft”) olarak, kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşılması halinde, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla C/S Enformasyon Teknolojileri A.Ş. (“Cybersoft”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Cybersoft olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin Cybersoft’un hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğinizkurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları ve finansal politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması durumlarında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili şirket içi departmanlar,
 • Şirket adına şirket faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla yetki vermiş olduğumuz kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar (finansal kuruluşlar, sigorta şirketi, trafik müşavirliği, hukuk veya vergi danışmanları ile),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

Kişisel veri sahibi, Şirketimize başvurarak;

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen Başvuru Yöntemleri aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu İçin Tıklayın